Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt är en allmän domstol, beläget i Sollentuna kommun, är en viktig juridisk institution i Sverige. Tingsrättens domkrets omfattar tio kommuner, inklusive Danderyd, Järfälla och Täby, och ingår i domkretsen för Svea hovrätt. Sedan bildandet 2007 har tingsrätten hanterat flera uppmärksammade rättsfall, som mordet på Ahmed Ibrahim Ali och giltigheten av Harry Scheins testamente. Det nya tingshuset i Tureberg har varit i bruk sedan 2010, och nuvarande lagman är Anders Dereborg.

Historia

Bildande

Attunda tingsrätt bildades den 1 april 2007 genom en sammanslagning av de dåvarande Sollentuna tingsrätt och Södra Roslags tingsrätt. Den nya tingsrättens domkrets inkluderar bland annat kommunerna Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Utveckling

Sedan sitt grundande har Attunda tingsrätt genomgått flera utvecklingsfaser. Ett viktigt steg togs den 12 april 2010 när ett nytt tingshus i Tureberg invigdes. Innan dess använde tingsrätten de gamla tingshusen i Sollentuna och Stockholm.

Det nya tingshuset i Tureberg markerade en betydande modernisering och effektivisering för Attunda tingsrätt. Sedan dess har tingsrätten hanterat många uppmärksammade rättsfall, såsom mordet på Ahmed Ibrahim Ali och frågan om giltigheten av Harry Scheins testamente. Lagmän som har lett domstolen inkluderarErik Ternert (2007-2010), Inger Söderholm (2010-2019) och Anders Dereborg (2019-).

Om Attunda tingsrätt

Domkrets

Attunda tingsrätts domkrets omfattar totalt tio kommuner: Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Dessa kommuner utgör tingsrättens geografiska verksamhetsområde, där invånare och rättssökande kan vända sig för rättsliga ärenden.

Domkretsen, även kallad domsagan, består av de tidigare tingsrätternas domsagor med undantag för Lidingö kommun, som överfördes till Stockholms tingsrätt.

Domkretsen tillhör Svea hovrätts domkrets, vilket innebär att ärenden som överklagas från Attunda tingsrätt går vidare till Svea hovrätt för prövning. 

Tingshus

Attunda tingsrätt använder sedan den 12 april 2010 ett nytt tingshus beläget i Tureberg, Sollentuna. Innan denna byggnad blev färdigställd användes de tidigare tingshusen i Sollentuna och Stockholm (vid Gärdet).

Det nya tingshuset i Tureberg är utformat för att på ett effektivt sätt ta emot de rättsfall och administrativa ärenden som behandlas inom domkretsen. Tingshuset erbjuder moderna och ändamålsenliga faciliteter som stödjer rättens arbete och underlättar för både personal och besökare. Byggnadens centrala placering i Sollentuna gör det också lättillgängligt för invånare i kommunerna inom domkretsen.

Kända rättsfall vid Attunda tingsrätt

Mordet på Ahmed Ibrahim Ali (Romario)

Fallet rörde mordet på Ahmed Ibrahim Ali, även känd som ”Romario”. Detta uppmärksammade rättsfall behandlades vid Attunda tingsrätt och har varit en del av tingsrättens mest kända fall. Utgången av fallet fick stor medial uppmärksamhet och betydde mycket för familjen och samhället.

Harry Scheins testamente

En annan betydande rättstvist vid Attunda tingsrätt var frågan om giltigheten av Harry Scheins testamente. Dessom involverade testamentet och dess korrekta tolkning, inkluderade flera parter som hävdade sina rättigheter och intressen.

Harry Schein var en svensk kulturpersonlighet, känd främst för sin roll inom svensk filmindustri och filmfonden. Testamente-fallet rörde komplexa juridiska och testamentära frågor som krävde noggrann granskning och tolkning av lagtexter för att säkerställa en rättvis utgång.

Terrorplanerna i Köpenhamn 2010

Terrorplanerna i Köpenhamn 2010 var ett fall som inkluderade häktningsförhandlingar mot Sahbi Zalouti vid Attunda tingsrätt. Detta fall drog stor uppmärksamhet på grund av dess allvarliga natur och internationella implikationer.

Sahbi Zalouti var anklagad för att planera terrorhandlingar riktade mot Jyllands-Posten i Köpenhamn, Danmark. Utredningen och rättsprocessen var omfattande, och svenska myndigheter samarbetade nära med danska kollegor för att förhindra en potentiell katastrof. Under processen var säkerhetsåtgärderna hårda både vid tingsrätten och i samhället.

Verksamheten i Attunda tingsrätt

Rättegångar och förhandlingar

Attunda tingsrätt hanterar en mängd olika ärenden, inklusive brottmål, tvistemål och ärenden av olika slag. Dagliga förhandlingar äger rum i Turebergs tingshus, som togs i bruk 2010. Här behandlas allt från mindre tvister till uppmärksammade rättsfall såsom mordet på Ahmed Ibrahim Ali och skadeståndsfrågor relaterade till styckmordsrättegången.

Rättsliga procedurer

Tingsrätten hanterar en stor mängd mål och ärenden. Hantering av mål och ärenden inkluderar bland annat förberedelse av målet, huvudförhandling, domslut och eventuell överklagan till Svea hovrätt, inom vars domkrets Attunda tingsrätt ingår.

Förberedelse av mål innebär bland annat att parterna skickar in relevanta dokument och bevisning till tingsrätten. Vid huvudförhandlingen möts parterna inför domstolen för att presentera sina argument, kalla vittnen och bemöta varandras påståenden. Efter förhandlingen avkunnas dom, som kan överklagas till Svea hovrätt om någon part är missnöjd med utfallet. Attunda tingsrätt strävar efter en snabb och rättvis handläggning av alla ärenden.

Sammanfattning av Attunda tingsrätt

Attunda tingsrätt, med sitt kansli i Sollentuna, bildades den 1 april 2007 genom en sammanslagning av Sollentuna tingsrätt och Södra Roslags tingsrätt. Domkretsen omfattar tio kommuner i Stockholms län och ingår i Svea hovrätts domkrets. Sedan 2010 bedriver tingsrätten sin verksamhet i ett nytt tingshus i Tureberg. Tingsrätten har hanterat flera uppmärksammade mål, inklusive mordet på Ahmed Ibrahim Ali och frågor om Harry Scheins testamente. Sedan dess bildning har Erik Ternert, Inger Söderholm och Anders Dereborg tjänstgjort som lagmän.

OBS! Det här en informativ artikel som inte är en officiell artikel från myndighet.