Domstolar

Domstolar är en myndighet, en offentlig institution, som självständigt dömer och beslutar i olika typer av mål som t. ex brottmål, tvistemål och familjemål.

En domstol är en rättsvårdande myndighet och är självständig på så sätt att vare sig annan myndighet, regering eller riksdag får lägga sig i eller bestämma hur en domstol ska döma eller besluta.

I Sverige har vi huvudsakligen två typer av domstolar. Nämligen civilrättsliga domstolar och förvaltningsrättsliga domstolar.

De civilrättsliga domstolarna består av

De förvaltningsrättsliga domstolarna består av

  • Förvaltningsrätter,
  • Kammarrätter, och
  • Högsta förvaltningsdomstolen – HFD

Det finns också i Sverige special- och särskilda domstolar såsom t. ex Mark- och miljödomstolen, Arbetsdomstolen och Patent- och marknadsdomstolen.